Lover

Lov for Indremisjonsforbundet Sør

(Godkjent på Årsmøtet -09)

§ 1 Grunnlag
Indremisjonsforbundet Sør bygger sitt arbeid på Bibelen – Guds ord, og den evangelisk lutherske bekjennelse’. På dette grunnlaget driver kretsen alt sitt arbeid, og kaller og sender ut sine arbeidere.
( *Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål
a. Indremisjonsforbundet Sør har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig, fremelske nådegaver, utøve personlig sjelesorg og besøke syke og gamle.
b. Indremisjonsforbundet Sør vil arbeide sammen med Indremisjonsforbundet sentralt og de innmeldte kretser og enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen vil ta medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til de oppgaver forbundet utfører på vegne av de innmeldte kretser og enheter.
c. Indremisjonsforbundet Sør vil også virkeliggjøre det ideelle formålet gjennom egne selvstendige enheter via utleieforhold dersom kretsen finner det tjenlig. All slik virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis og omfatte blant annet utrustning av mennesker til arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og skolevirksomhet m.v.

§ 3 Status
a. Indremisjonsforbundet Sør er en selveiende og ikke-kommersiell organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Kretsen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for Indremisjonsforbundet).
b. Indremisjonsforbundet Sør er en sammenslutning av:
– lokale indremisjonsforeninger og lag,
– forsamlinger og menigheter,
– enkeltpersoner fra steder der det ikke er forening,
som melder seg inn i kretsen, og som er enige i §§ 1 og 2. Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av Kretsstyret.

§ 4 Årsmøtet
a. Årsmøtet er Indremisjonsforbundet Sør sin høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av juni. Tale- og stemmerett på årsmøtet har:
– Utsendinger fra indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter som er innmeldt i kretsen. Foreninger med inntil 50 medlemmer kan sende to utsendinger. Foreninger med mer enn 50 medlemmer kan sende en utsending mer for hvert påbegynte femti, dog ikke flere enn seks utsendinger.

– Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret.
– Kretsstyret.
– Barne- og ungdomsrådene.
– Rektor ved skoler eid av kretsen har talerett.
– To styremedlemmer fra skoler eid av kretsen har talerett.

Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett.
b. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 15 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner.
c. Årsmøtet behandler:
– Kretsstyrets årsmelding.
– Reviderte årsregnskaper.
– Lovendringer.
– Andre saker som kretsstyret eller medlemmene legger frem (jfr. pkt. f).
d. Årsmøtet velger:
– Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret.
– To barne- og ungdomsråd, et for vestre og et for østre del av kretsen.
– Valgkomite.
– Revisor.

e. Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall.
f. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og lag som er innmeldt i kretsen kan komme med forslag til lovendringer.
g. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av foreningene ber om det.
h. Protokoll fra årsmøtet sendes til lokalforeningene og Indremisjonsforbundets styre.

§ 5 Kretsstyret
a. Indremisjonsforbundet Sør ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Kretsstyret består av sju medlemmer. Formann blir valgt av årsmøtet for ett år. De andre medlemmene blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år går ut tre. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede. Styret velger seg imellom nestformann.
c. Kretslederen og formennene i barne – og ungdomsrådene møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
d. Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene krever det.

§ 6 Kretsstyrets oppgaver
a. Kretsstyret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med Indremisjonsforbundet Sør sin økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. § 3 b i lov for Indremisjonsforbundet) og behandles av kretsens årsmøte.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Indremisjonsforbundet Sør sine lover.
• Oppnevne styre for Audnastrand Leirsted og Kvinatun Ungdomssenter.
b. Kretsstyret binder kretsen rettslig.
c. Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre arbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse.
Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets styre før de kaller og ansetter kretsleder (Jfr. § 3 b i lov for Indremisjonsforbundet).

d. Kretsstyret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som skal behandles av dette.

§ 7 Åndelig tilsyn
a. Kretsleder, formann, et valgt styremedlem og to personer foreslått av Årsmøtet er åndelig lederskap for kretsen. Forslag til personer må sendes Kretsstyret tre måneder før årsmøtet. Disse har et særskilt hyrde- og læreansvar og skal derfor være menn.
b. Kretsleder utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne av det åndelige lederskap, og i kontakt med Indremisjonsforbundets generalsekretær og hyrderåd.

§ 8 Barne- og ungdomsråd
a. Indremisjonsforbundet Sør har to barne- og ungdomsråd, et for vestre del og et for østre del av kretsen. Hvert barne- og ungdomsråd består av fem medlemmer valgt for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre medlemmer ut av rådet. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i rådet lengre enn åtte år i sammenheng. Rådene har hver tre varamedlemmer som er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i rådet. Rådene er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede. Rådene velger seg imellom formann og nestformann.
b. Barne- og ungdomssekretæren møter i rådene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
c. Barne- og ungdomsrådene leder kretsens barne- og ungdomsarbeid i samsvar med instruks utarbeidet av kretsstyret.

§ 9 Lojalitet i lære og liv
Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med Guds ord og vise lojalitet mot Indremisjonsforbundet Sør sin egenart og gjeldende retningslinjer.
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i kretsstyrene, lokale enheter og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære i overensstemmelse med Indremisjonsforbundet Sør sitt grunnlag. (jfr. § 1)
Indremisjonsforbundet Sør kan i noen tilfeller bruke mennesker med nådegave til å forkynne, også om de i enkelte lærespørsmål ikke helt og fullt deler Indremisjonsforbundet sitt grunnsyn. (Jfr. ”Syn og retningslinjer” utgitt av DVI i 1953.)

§ 10 Lokale indremisjonsforeninger
a. Alle indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter som tilhører kretsen, må drives i samsvar med formålet slik det er uttrykt i § 2 a.
b. Disse skal støtte kretsen så langt de kan, både med økonomiske midler og på andre måter, så de sammen kan nå dette formålet.
c. Lagsmedlemmer er de som melder seg inn i et av lagene, går inn for formålet (§ 2), lever et kristelig liv og betaler den årskontingent som årsmøtet for laget bestemmer.
Lever et lagsmedlem ukristelig liv eller arbeider for en lære som ikke er i samsvar med den evangelisk lutherske, skal styret/hyrde- og lærerådet i lokallaget gi lagsmedlemmet veiledning på bibelsk grunn (Matt 18,15-18). Hjelper ikke dette, kan vedkommende ikke lenger være medlem i laget.

§ 11 Oppløsning, fusjon eller fisjon.
a. Skal Indremisjonsforbundet Sør oppløses, må dette behandles av ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen tre måneder, og vedtaket om oppløsning må her gjentas med 2/3 flertall.
b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger årsmøtet et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Kretsstyret kan velges til avviklingsstyre.
c. Indremisjonsforbundet Sør sin formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle Indremisjonsforbundet.
d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 12). Kretsstyret skal i denne forbindelse legge frem en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Indremisjonsforbundet Sør sine kreditorer.

§ 12 Lovendring
Årsmøtet i Indremisjonsforbundet Sør kan endre denne loven med 2/3 flertall. Se § 4 b, d og e. §§ 1 og 2a, 1. ledd, kan ikke endres.