Forfatterarkiv: Anita Stensland

av Willian Aanesen

SALME 2.1: ”Hvorfor larmer hedningene og hvorfor grunner de på det
som fåfengt er?”
Mye av det som skjer omkring oss kan vi stille oss spørrende til. Slik er
det både for kristne og ikke kristne. Vi som er kristne har det store
privilegium at en del av disse spørsmål gir Bibelen oss svar på. Men
samtidig til at Bibelen svarer på våre spørsmål tvinger den oss også til
å stille nye og nødvendige spørsmål. Det er et slikt vi møter her i teksten.
Salmisten har lært Gud å kjenne, noe som har overbevist ham om at Gud
alltid vil få det siste ord. I lys av Guds allmakt stiller salmisten seg
spørrende og undrende til at noen våger å stå Gud imot. Les videre

Møteleder

«Jeg kan ikke være med i styret, fordi jeg ikke kan lede et møte». Et utsagn som jeg har hørt noen ganger. Stemmer dette? NEI. Det finnes mange andre oppgaver som styremedlemmer kan gjøre. Alle trenger ikke å lede møter. Men hvem bør da lede møter?
For en del år siden var det omtrent konsekvent formannen som ledet alle møtene på bedehuset vårt. Nå er det mye mer vanlig å dele på denne oppgaven. Jeg tror at det er bra, for da blir flere engasjert, og det blir noe mer variasjon i møtene. Nå tror jeg imidlertid ikke det bør være noe mål at flest mulig leder møte. På samme måte som en taler som er i en sammenheng på en plass, kan ha kontinuitet med det som forkynnes, tror jeg en møteleder kan opptre. Derfor tror jeg det kan være bra med samme møteleder flere kvelder hvis en har møteuke.
Hva vil det da si å lede møtet? Er det bare å ønske velkommen, finne sanger og så takke for alle som kom? Dette er jo gangen i møtet, men der er noe mer. Forbereder du møtet i bønn, eller kommer du fem minutter før det begynner, for så å forberede det som skal sies? Vi forventer at en taler forbereder talen. De fleste erfarne talere kan lett fiske opp en tale fra bunken, uten noen ny forberedelse. Det tror jeg i mange tilfeller blir en dårlig tale. På mange vis tror jeg det blir litt slik for en møteleder. Møtet bør forberedes i forkant, ikke minst i bønn. I våre sammenhenger er det lett å tenke at det er taleren som «drar» møtet. Det er nok mye riktig, men det er veldig viktig for taleren at møtelederen er en del av teamet, og er en støttespiller for taleren. Det er mange viktige oppgaver for en møteleder. Hvilke sanger skal vi synge. Hvem andre slipper til. Og kanskje det aller viktigste og vanskeligste. Hvordan avslutter vi møtet? Sier vi bare takk for nå. Skal vi ha innbydelse, bønn eller vitnemøte. En forkynner som kommer utenfra, kan nok ha klare formeninger om dette, men i mange tilfeller er det møtelederen som kjenner forsamlingen best og har størst forutsetning for denne avgjørelsen. Det er svært viktig at taleren føler at møtelederen er en støttespiller. Spesielt unge forkynnere trenger støtte og omsorg, men også eldre erfarne forkynnere trenger at andre står med i oppdraget.
Ta godt imot forkynnerne som kommer, og husk at også du er med og leder møtet. Du har fått en oppgave av Gud.

Britt Stensland slutter

av Ommund Tveit

Brit slutter
For ett år siden da vi trengte kontorhjelp som aller mest, ble Britt Stensland ansatt i en 40 % stilling. Det viste seg å være et svært godt valg. Britt har gjort en innsats langt ut over de 40 % som stillingen skulle tilsi. Regninger er betalt og kontert. Kollektpenger passet på og satt i banken, og mange leirpåmeldere har ringt henne både dag og kveld for å få hjelp. Ofte har vi andre på kontoret fått spørsmål om vi har husket på ting. Uten henne hadde nok mange viktige oppgaver blitt uteglemt.
Over lang tid har Britt ønsket seg full jobb i Mandal kommune, og «dessverre» for oss, så fikk hun tilbudet nå. Det betyr at når februar er avsluttet, så kommer ikke Britt lenger på kontoret på Audnastrand for å jobbe. For oss som jobber sammen med henne, og for ImF Sør er dette et tap, men vi ønsker henne lykke til med nye oppgaver i kommunen. Så er vi glad hun er engasjert på Reme bedehus og Audnastrand også framover.

Takk for god innsats, og Guds velsignelse framover!

Edvard Foss returnerer til sørlandet

250_x2101200915705

av Ommund Tveit

Edvard Foss kommer fra Lyngdal, og er godt kjent i Sørlandets Indremisjon. Som ganske ung begynte han som forkynner i 1981 like etter militæret.

I 2001 fikk han kall til å begynne som lærer på Bibelskolen Bildøy. Uten tvil har Edvard passet godt inn på bibelskolen. Mange elever har mye godt å si om han, og det er også tydelig at Edvard selv har trivdes med å arbeide med ungdom. Han ga derfor klart uttrykk for at det er med et visst vemod han reiser fra Bildøy for å starte i ImF Sør. Etter så mange år blant ungdom, tror jeg det Edvard minst er like ungdommelig nå som da han reiste. Allerede nå har han formidlet mange idèer som kan engasjere ungdom.

Oppgavene blir forkynner, der vi håper å kunne prioritere vestdelen av kretsen. I tillegg skal han ha noe administrasjon rundt større arrangementer i kretsen, og noe arbeid i forhold til gjenbruksbutikken på Vigeland.

Vi ønsker Edvard velkommen, og ønsker Guds velsignelse over arbeidet!

Har Gud virkelig sagt?

av Ommund Tveit
Vi kjenner historien fra 1 Mosebok, der slangen spør Eva, om gud virkelig har sagt. Han fordreier det Gud har sagt, og setter spørsmålstegn ved om det Guds har sagt stemmer. Dette sår tvil i Eva, og det fatale fallet er en realitet. Gud har så sendt Jesus for å rette opp fallet, for alle som vil tilhøre han.
Samme spørsmål som Satan stilte Eva, blir i mange sammenhenger stilt i dag. Har Gud virkelig sagt, eller er det bare Paulus som sier noe. Den såkalte «historisk kritiske metode», prøver bibelens troverdighet på andre kilder. Noe historie kan selvsagt bekreftes på andre kilder, men det er en helt umulig situasjon å prøve Guds Ord på andre kilder. Guds Ord er selvstendig og har autoritet langt ut over det vi forstår.
Hvis vi prøver å måle lengde i kilogram, får vi et problem. Med litt skolefaglig bakgrunn, så forstår vi at dette blir helt feil, og vi kan gjerne holde narr av noen som eventuelt vil prøve seg på dette. Det blir også omtrent det samme som å bruke instruksjonsboka for en traktor på en bil. Noe vil jo stemme, men mange ting blir helt galt. Det blir minst like feil å «måle» Guds Ord på «den historisk kritiske metode». Dvs at vi leter etter paralleller i andre historiske skrifter.
Bibelen er skrevet av vanlige mennesker, men det er Gud som har bestemt hva de skulle skrive. Bibelen er tydelig på at ikke en eneste liten tøddel av Guds Ord er feil. Da hjelper det ikke om en har Dr. eller professortittel, hvis en ypper seg mot Gud.
Kristne teologiske høyskoler som påberoper seg at de må ha frihet til forskning, har dessverre ikke skjønt hvilket fag de forsker på. Når noen har kommentert at lærere ved NLA har underkjent bibelens ord, så har vi dessverre fått mye bortforklaringer og forsvar, men lite klar rettledning. Disse lærere burde umiddelbart blitt innkalt til læresamtale. Utgangspunktet og fundamentet er bibelen, og hvis vi er usikker på om Guds fundament er godt nok, har vi et problem. Menighetsfakultetet har gitt helt opp å ha et bibelsk fundament for sin teologiske forskning. Det betyr jo at vi ikke kan forholde oss til at det er sannhet som kommer derfra.
Nå er det selvsagt veldig lett for mange å vinne over meg i en diskusjon. Jeg har ingen teologiske titler å stille opp med. Men til gjengjeld har jeg har noe mye større enn det. Jeg har min bibel, med Guds inspirerte ord som rettesnor. Skulle det tape en diskusjon, vil det likevel være det som holder til evig tid. Bare hvis Guds ord er vårt fundament og det vi bygger arbeidet på har ImF Sør en framtid som misjonsorganisasjon.

Salmenes bok

William Aanesen

Salmenes bok har igjennom alle tider vært en verdifull kilde for Guds folk.
En kilde til håp, trøst og glede. Den viktigste grunn til at det har vært slik
finner vi i vitnesbyrdet til en av forfatterne til Salmenes bok:
Alle mine kilder er i deg”. Hovedkilden til Salmenes bok er altså den levende
Gud. Og derfor vil det fortsette å velle frem levende vann fra denne rike
kilde så lenge det finnes noen som benytter seg av den. Dette vann veller frem til
evig liv.
Der Ånden får virke i mennesker skaper den tørst. Tørst etter sannhet,
kjærlighet, renhet, godhet, rettferdighet, hellighet, tilgivelse og forsoning.
Siden det er Gud selv som er kilden til alt dette blir denne tørst kun slukket
ved å møte gud i hans eget Ord. Måtte tørste sjeler bli lesket ved disse små
stopp ved kilden. Les videre

Ny leder for Barne og ungdomsavdelingen

av Thor Einar Skregelid

Tina Haddeland

1.januar ble det gort en del endringer i barne og ungdomsavdelingen til ImF SØR. Tina Haddeland overtar som leder for barne og ungdomsavdelingen. Åge Nygård går over til en stilling som innebærer mer forkynnelse for voksne, samt litt barne og ungdomsforkynnelse. I denne forbindelse har det blitt opprettet en leirkonsulentstilling for å opprettholde arbeidet, mest rettet mot Audnastrand. Til denne stillingen har Annete Bye Stensland blitt ansatt i 30%